Adnabod Cymeriad

Adnabod Cymeriad: GWYNNETH SHIERS o Gapel Dewi.

Mae’n enedigol o Newcastle-under-Lyme (Y Potteries), ac wedyn symud i Swydd Nottingham.  Gwraig i Allan Shiers, gwneuthurwr telynau – Telynau Teifi yn Llandysul.  Mae ganddynt ddau o blant Owen sy’n 26 oed a Bethan sy’n 23 oed.

1.   Mae Gwynneth yn enw Cymreig, oes cysylltiadau gennych â Chymru?
          Cafodd fy mam ei geni yng Ngwent, ac mae rhyw fath o gysylltiad gyda theulu fy nhad â gogledd Cymru hefyd.  Davies oedd fy nghyfenw.  Pan o’n i’n chwech oed, fy mreuddwyd oedd symud i Gymru, a dysgu’r iaith yn y dyfodol.  Dwi wastadwedi teimlo fel Cymraes.

2.   Beth wnaethoch chi ar ôl gadael ysgol?
          Fe es i’r Coleg Hyfforddi Athrawon yn Llundain, ac wedyn o’n i’n athrawes mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd am ddwy flynedd.  Ym 1979, es i mas i India i helpu plant mewn Cartref, oherwydd roedd eu rhieni yn dioddef o leprosi.  Hefyd, o’n i’n dysgu chwech o ferched deunaw oed, mewn coleg bach, i weithio mewn meithrinfa, profiad anhygoel!  Ar ôl saith mis yn India, es i nôl i Gaerdydd.

3.   Beth wnaethoch chwi yng Nghaerdydd?
          Roedd atyniad mawr i fynd yn ôl i Gaerdydd, o’n i wedi cwrdd â fy ngŵr Allan yno, cyn mynd i ffwrdd i India.  Penderfynais fynd i ddysgu oedolion – addysg sylfaenol.  Dechreuais ganolfan i bobl di-waith, gyda merch arall, lle o’n nhw’n gallu dysgu i ddarllen, ysgrifennu, sillafu a.y.b.

4.   Pryd wnaethoch chwi ddysgu Cymraeg?
          Ar ôl priodi penderfynon ni anfon ein plant i Ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd.  Felly, teimlais bod rhaid i mi ddysgu’r iaith, a freuddwydiais amdani pan o’n i’n chwech oed.  Fe wnes i gwrs WLPAN am chwe mis yng Nghaerdydd.

5.   Pryd a pham wnaethoch chwi ddod i fyw i Gapel Dewi?
          1992 – O’n ni yn awyddus i fyw yn y wlad, a chael gweithdy i adeiladu telynau.  Diolch i Donald Morgan, Rock Mills, Capel Dewi, am ateb hysbyseb yn y papur lleol, yn holi am rhywle addas i fyw, a dyma ni erbyn hyn yn hen felin Broneinon.

6.   Beth wnaethoch chwi ar ôl ymgartrefu ym Mroneinon?          
          Helpu Allan yn y gweithdy yno, gyda’r peiriannau, e.e. “CAPSTAN LATHE” sydd yn gwneud darnau bach ar gyfer y telynau. 
          Graddio – M.Ed. mewn llythrennedd – dysgu o bell gyda Phrifysgol Sheffield.          
          Mwy o waith addysg sylfaenol, yn rheoli mên canolfan yng Nghaerfyrddin. 
          Yn awr, rwy’n gweithio gyda FFAGL GOBAITH.

7.   Dywedwch wrthyf am wasanaeth Ffagl Gobaith.
          Mae’n elusen lleol sydd yn rhoi cymorth i bobl â salwch difrifol a therfynol.  Mae ’na wirfoddolwyr sy’n rhoi seibiant i’r teulu, ac wy’n rheoli a chyd-drefnu y gwasanaeth hwn.  Mae’n wasanaeth Hospis yn y cartref a hefyd “Cysur Fan” sy’n helpu gyda materion ariannol fel budd-daliadau a.y.b.  Ni’n trefnu llawer o weithgareddau i godi arian i’r elusen hon, e.e. fe wnes i naid parasiwt!   Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu ers i Ffagl Gobaith ddechrau yn y flwyddyn 2000.

8.   Pwy sydd wedi dylanwadu arnoch?
          Fy ngŵr Allan, mae’n delio â phawb yr un peth, ac mae’n amyneddgar a charedig.#

9.   Beth yw eich diddordebau?
          Y teulu i gyd, canu, dawnsio a darllen.  Cymdeithasu, ac yn aelod ar bwyllgor – “Dolen Dewi” (adfywio’r gymdeithas yn y
           pentref).  Ieithoedd, garddio (nofis) a cherdded.

10.   Beth yw eich ofn mwyaf?
          Ofni i rywbeth ddigwydd i Owen a Bethan.

11.   Beth yw eich hoff air, rhaglen radio, cerddoriaeth a llyfr?
          Gair – Popty Ping; Rhaglen Radio – Desert Island Discs; Cerddoriaeth – popeth o Rachmaninov i’r Foo Fighters! Llyfrau –  
          Popeth o Charlotte Bronté, Kate Atkinson i Sebastian Faulkes.

12.   Pwy fyddech chi’n ei wahodd yn eich cwmni o amgylch y ford gron? (Rhai sydd yn fyw neu’n farw)
          Ignatius of Loyola, Leslie Weatherhead, Dafydd ap Gwilym, Rowan Williams, Dawn French, Meryl Streep
Cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at y cyfeiriad isod neu drwy ein tudalen cysylltu
ygarthen@yahoo.com

Community Web Kit provided free by BT